Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Istnieje grupa profesji obwarowanych stosunkowo dużymi ograniczeniami. Jednym z nich będzie zawód tłumacz przysięgłego. Zanim się nim zostanie trzeba przejść rzeczywiście długą drogę, która będzie obfita w wiele formalno – prawnych etapów. Bardzo często pojawia się wątpliwość czy warunkiem uzyskania pieczęci tłumacza będzie niekaralność.

Obowiązująca ustawa podaje, że nie można być karanym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe i nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Karanie za takie przestępstwo sprawia, nie można być tłumaczem przysięgłym.

Warto oczywiście zastanowić się jak ten zawód wygląda od kuchni nim ktoś zdecyduje się na to, by zostać tłumaczem. Biorąc pod uwagę, że to osoba zaufania publicznego trzeba pamiętać, że będzie ponosić się odpowiedzialność za swoje działania. Zakres odpowiedzialności również będzie dość szeroki, ponieważ będzie to odpowiedzialność karna, cywilna, karnoskarbowa, dyscyplinarna. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej pociągany będzie tłumacz, który wykonał pracę nie zgodnie z obowiązującymi go zasadami. Taka odpowiedzialność pojawia się także w momencie, gdy tłumacz jest stronniczy albo też nie zachowuje poufności w zakresie powierzonych zleceń.

Przy analizowaniu pracy tłumacza istotne będzie pytanie o to czy jest sens archiwizować wykonane przekłady. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że nie ma takiego obowiązku, ale trzeba jednak powiedzieć, że zdecydowana większość tłumaczy jednak to robi, ponieważ w ten sposób chce mieć możliwość bronić się przed ewentualnymi roszczeniami klientów.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Dodatkowo jest to również oznaka profesjonalizmu, co będzie przydatnym działaniem szczególnie w przypadku kontroli skarbowej. Na koniec poruszyć można kwestię odpisów dokumentów, które są zlecane tłumaczom przysięgłym. Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań przygotowanie takich odpisów może być dość częstą praktyką. Przygotowywane dokumenty mają bowiem charakter urzędowy i w wielu sytuacjach pojawia się konieczność uzyskania takiego odpisu, ponieważ będzie trzeba ponownie wykazać się takim dokumentem. Odpisy mogą mieć również zróżnicowany charakter. Mogą mieć pełną formę i wtedy zawierają się tam wszystkie informacje jakie były w podstawowym piśmie albo też skrócone, które będą przytaczać niektóre, te najważniejsze dane z głównego dokumentu.

Istota pracy tłumacza przysięgłego będzie przede wszystkim polegać na rzetelnym przetłumaczeniu dosłownie każdego tekstu urzędowego biorąc pod uwagę również to czy dany materiał będzie oryginałem czy jedynie odpisem, czy też jedynie kserokopią poświadczoną pieczęcią za zgodnością z oryginałem.

Natalia Popiela

Redakcja filotext.com.pl

kontakt@filotext.com.pl